lluminate your life with Style

Ze vertrouwen ons!   Overal in België en het Groothertogdom Luxemburg.

Onze talrijke geautoriseerde dealers zijn er om u te adviseren... 

Elegantie en eenvoud 


Hoogwaardige producten met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

Professionele efficiëntie 


Visueel comfort met uitzonderlijke armaturen 

De top  voor buitengebruik


Ultra-resistente materialen met een verrassende afwerking! 

 Projects               

FAQ

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

(in geval van geschil is enkel en alleen de Franse versie rechtsgeldig)

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het geheel van offertes, verkopen, leveringen en verplichtingen van de verkoper Brulight enkel beheerst door de voorwaarden in dit document. Door met de verkoper te contracteren, ziet de klant koper af van het inroepen van zijn eigen algemene voorwaarden.

De contractuele relatie tussen de verkoper en de koper wordt beheerst door een verkoopcontract, die specificaties bevat en technische en administratieve voorschriften, reglementen, normen en eventuele technische adviezen die van toepassing zijn.

2. LEVERINGSTERMIJN

De verkoper doet zijn best om de overeengekomen leveringstermijnen na te leven, hoewel die louter informatief zijn. De verkoper zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn ten aanzien van de koper voor eventuele vertragingen die namelijk het gevolg zijn van overmacht situaties zoals beschreven in artikel 8.

De koper heeft niet het recht om het contract te vernietigen wanneer de goederen op de leveringsdatum nog niet zijn geleverd, noch om de goederen te weigeren of een schadevergoeding te eisen. Eventuele leveringskosten zijn ten laste van de klant.

Bestellingen en leveringen die niet meer voorradig zijn, worden niet herhaald.

3. RISICO'S

Alle verzendingen, zelfs gratis leveringen, geschieden op risico van de koper. Indien de goederen laattijdig, beschadigd of onvolledig worden geleverd, is het aan de koper om een voorbehoud te maken vóór hij ze in ontvangst neemt en verhaal uit te oefenen tegen de expediteur, die als enige verantwoordelijk is.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en toebehoren..

In geval van doorverkoop behoudt de verkoper eveneens de mogelijkheid om bij de nieuwe koper de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de doorverkoopprijs. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ondermeer in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie en andere gevallen van bijstand in hoofde van de koper.

Vanaf de levering van de goederen draagt de koper alle risico's, met inbegrip van toeval en overmacht, en staat hij in voor de bewaring.

De wandbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

5. BETALIGEN

(a) Onze facturen zijn te Brussel betaalbaar binnen de 30 dagen na facturatiedatum.Indien het bestellingsbedrag hoger is dan 5.000 € wordt een voorschot van 50% vereist bij de bestelling (voorschotfactuur te regelen bij ontvangst ). Het resterende saldo moet vóór de levering van de bestelling geregeld worden en dit via een saldofactuur dat wordt verzonden na dat u een bevestiging van de leverdatum ontvangen hebt.

(b) Elke betalingsachterstand verplicht de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de betaling van een interest van 12%, onverminderd alle andere schadevergoedingen, terugbetaling van gerechtskosten en intresten die de verkoper mag eisen.

(c) Ingeval de factuur op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk is betaald, zal het betreffende bedrag worden verhoogd met 15% van het volledige of nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 75 EUR en een maximum van 1900 EUR, en dat zelfs indien uitstel van betaling is toegekend.

(d) In geval van wanbetaling van een factuur op de vervaldag zijn alle verschuldigde sommen onmiddellijk invorderbaar, ongeacht de eerder toegekende gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Dit geldt eveneens voor gevallen van uitstel van betaling, vereffening, gerechtelijke reorganisatie, faillissement en in geval van betrokkenheid bij een of andere insolventieprocedure.

Alle invorderingskosten en andere kosten zijn ten laste van de koper. Het aanbieden van een wissel verandert de plaats van betaling niet..

6. GARANTIE

De garantie betreffende de geleverde producten door de verkoper beperkt zich uitsluitend tot de garantie toegekend door de fabrikant van het betreffende product..  

De verkoper geeft geen enkele garantie voor verborgen gebreken waarvan hij geen kennis heeft of heeft gehad.

7. VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van de verkoper is beperkt tot de vervanging van onderdelen die als defect worden beschouwd en van de verkoper kan geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadevergoeding gevorderd worden.

De vervoerskosten voor die vervanging zijn ten laste van de verkoper en gelden alleen voor België en het Groothertogdom Luxemburg.

In geen enkel geval kan de verkoper aansprakelijk gehouden worden voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, van de koper of een derde. De koper ziet expliciet af van elk verhaal tegen de verkoper of diens verzekeraars en waarborgt de verzaking aan elk verhaal, in dezelfde bewoordingen, van zijn verzekeraars of derden waarmee hij gecontracteerd heeft.

8. OVERMACHT

De verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering van zijn verbintenissen in dit kader noch voor enige schade die hieruit voortvloeit voorzover zijn nalatigheden en/of die schade van elke aard te wijten zouden zijn aan oorzaken onafhankelijk van de wil van de verkoper.

9. KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN

(a) Eventuele klachten moeten gegrond zijn en moeten ons ten laatste binnen 48 uur na de ontvangst van de goederen schriftelijk en met de nodige redenen worden meegedeeld. Zo niet wordt de koper geacht ze in de staat van levering te hebben aanvaard.

(b) Goederen kunnen nooit zonder de schriftelijke machtiging van de verkoper worden teruggestuurd. Een dergelijke machtiging impliceert geenszins dat de verkoper erkent dat de teruggestuurde goederen defect of niet conform zijn.

(c) Teruggestuurde goederen (met uitzondering van defecte verlichting) worden terugbetaald tegen de verkoopprijs verminderd met 20% voor controlekosten en terugname. Een creditnota wordt enkel opgesteld voor verlichting in perfecte staat en in de originele verpakking. De verzendingskosten zijn ten laste van de koper.

10. OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Indien de koper de voorwaarden in dit document of in eender welke andere met de verkoper gesloten overeenkomst niet naleeft, worden de verplichtingen van de verkoper van rechtswege geschorst tot de koper de zijne nakomt. Als de koper zijn verplichting niet nakomt binnen 8 dagen na ontvangst van een ingebrekestelling via aangetekende brief, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder daarmee afbreuk te doen aan zijn recht om een schadevergoeding te eisen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden zonder voorafgaande kennisgeving in geval van faillissement of eender welke verandering in de rechtstoestand of stopzetting van activiteit van de koper.

De verkoper kan zonder enige aansprakelijkheid de overeenkomst vernietigen in geval van overmacht, staking, lock-out, oorlog, overheidsmaatregelen, enz.

11. SLOTBEPALINGEN

De vereiste informatie en gegevens van de koper worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van bestellingen, de facturatie en de commerciële relaties in het algemeen.

12. BEVOEGDE RECHTBANK

De onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen omtrent deze overeenkomst zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Hoewel deze website kan worden gekoppeld aan andere websites, impliceren wij niet, direct of indirect, enige goedkeuring, vereniging, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij dit specifiek hierin wordt vermeld.

U dient de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van een website die u via een link op deze website opent, zorgvuldig door te nemen. Het linken naar andere off-site pagina's of andere websites is op eigen risico.

Deze site kan gebruik maken van cookies om de navigatie van de gebruiker op deze site zoveel mogelijk te personaliseren en te vergemakkelijken. De gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij/zij de installatie van de door ons verzonden cookies meldt en weigert.